در رابطه با دسته‌بندی سیستم عامل

در اینجا هر آنچه که در مورد سیستم عامل است مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت