در رابطه با دسته‌بندی مهندسی نرم‌افزار

در اینجا در مورد مسائل مرتبط با مهندسی نرم‌افزار به بحث و گفتگو می‌پردازیم.